Общи условия

I Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящята информация преди да използвате този уеб сайт. Използвайки сайта art-gift.bg Вие безусловно приемате настоящите условия за ползване.  В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този  уеб сайт.

1. Предмет

– Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки art gift и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта art gift, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

– Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е https://ec.europa.eu/

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Art gift.  Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранен.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „контакти” на главната страница на сайта.

2. Страни по Общите условия

– УебАрт Лаб ООД търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление:, ЕИК: 204833205, наричано по-нататък

– Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

– Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн – магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

– С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

3.Приемане/неприемане на Общите условия

– Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн – магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към art-gift.bg

– В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн-мaгазина.

4. Идентифициране на Потребителя

– Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог – файлове на сървъра на …… на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

5. Политика на поверителност

– art-gift.bg е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни под № …. . за 3 рекистъра – Персонал, контаргенти, Клиенти онлайн. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стока от онлайн-магазина и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение  информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

– С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с надлежно писмено изявление до адреса за контакт на Дружеството, посочен в чл. III., т. 4 по-долу), предоставените от него лични данни да бъдат използвани от art-gift.bg или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки от онлайн-магазина и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

– art-gift.bg не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат от Дружеството единствено до Потребители, дали своето изрично съгласие за получаване на такива съобщения чрез кликване на бутона „Съгласен съм да получавам търговски съобщения“. Всеки Потребител има правото да деактивира вече даденото съгласие чрез влизане в профила си в Сайта и кликване на съответния бутон.

– Разрешение за изработка на произведение на изобразителното изкуство:

  • При заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение, Потребителят декларира, че дава своето изрично и безвъзмездно съгласие за изработката на произведението на „УебАрт Лаб ООД”. В случай, че потребителят, при ползването на Услуги, посредством сайта „art-gift.bg”, заяви Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, Потребителят декларира, че законово е получил от него (третото лице) правото да предостави неговото изрично и безвъзмездно съгласие за изработка на произведението на „УебАрт Лаб ООД”.
  • Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, потребителят е законово упълномощен да предостави съгласието на трето лице и ще носи цялата законова, материална и морална отговорност, в случай на липсата на съгласие и иск от страна на изобразеното лице.
  • Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва използването на търговската марка или интелектуалната собственост, потребителят е законово упълномощен да предостави правото за използване на интелектуалната собственост на „УебАрт Лаб ООД” за извършване на Услугата.

– art-gift.bg си запазва правото да използва всяка карикатура в своите маркетингови или рекламни материали без официално съгласие на клиента. Ако не искате да използваме карикатурите Ви, моля свържете се с нас.

6. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

– art-gift.bg не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

– Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

– art-gift.bg не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

– art-gift.bg не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта.

– art-gift.bg не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

– art-gift.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

– art-gift.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока в случай, че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка със стоката, заявено чрез картата.

– art-gift.bg не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица; в допълнение – art-gift.bg “ не съхранява и респективно – не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се подчинява на и извършва съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, автентикация и оторизация) с такъв вид разплащателни инстрименти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто art-gift.bg не е).

– art-gift.bg не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

– art-gift.bg не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

– art-gift.bg не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

7. Промяна на Общите условия

art-gift.bg си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

II УСЛУГИ

Чрез Сайта art-gift.bg предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки с марка art-gift.bg чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая е необходима регистрация на Потребителя.

Във връзка с регистрцията:

– Процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

– Задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

– Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в пункт I, точка 6.6) по-горе от настоящите Общи условия;

– Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

– Потребителят носи изцяло отговорността пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

2. Сключване на договор

– Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

– Получателя на стоката;

– Мястото на доставка

– Характеристики на поръчаната стока;

– Брой на поръчаната стока;

– Цена на поръчаната стока;

– Начин на плащане.

– Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

– Дружеството изпраща без неоправдано забавяне имейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

– Потвърждението на конкретната поръчка от страна на „art-gift.bg“ е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3. Цена

Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

– Са посочени в български лева;

– Включват ДДС;

– Включват и цена на опаковката на съответната Стока;

– За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

– В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в пункт II, точка 3.1) по-горе.

4. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

– Чрез наложен платеж – потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока

– Авансово, преди доставката, чрез банков превод

– Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

– От получателя на доставяната стока

– На куриера

– В момента на доставката на пратката.

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

– Авансов банков превод                 
– При този начин на плащане трябва предварително да преведете дължимата сума на стоките и транспорта към наша банкова сметка, в поръчката ще се съдържа необходимата информация.
– Пратката се изпраща след получаване на сумата в нашата банкова сметка. Този начин на плащане е особено подходящ, ако искате да изпратите подаръка директно до адреса на получателя и да го изненадате, а това няма как да стане с наложен платеж.

– Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

5. Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

– Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

– Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

– Срокът на доставка е до 3 работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

– Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на art-gift.bg и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

– Поръчаната стока се доставя чрез куриер –

– Поръчаната стока се доставя в оригиналната за вида й опаковка.

– Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

В случай, че:

– Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката й

– съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график,

– се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по точи начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството.

– В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката

– При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката

В случаите по пункт II, точки 5.9) и 5.10) по-горе отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

7. Гаранция

– За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да  ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

– В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.

– Търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;

– Търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;

– Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

– Доказателство за гаранцията е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.

Гаранцията не важи в следните случаи:

– Липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка);

– Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;

– Изтичане на срока на законната гаранция;

– Изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;

– Рекламация относно – персонализираните ни продукти (карикатури, букети и тн)

– Използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

– Повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България – например (примерите не са изчерпателни): повреди, причинени от прекомерно измокряне на стоката поради ползването й във водни басейни – реки, езера, морета, язовири, водоеми и т.н. издраскване и/или нарязване на стоката, причинено от остри предмети и др.;

– Повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

8. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

– Да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

– Рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

– Да е предоставена банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Потребителя (в случай, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор, а не иска замяна на стоката с друга, отговаряща на договореното); предоставянето на банкова сметка се извършва от Потребителя чрез Формуляра за връщане на стоката;

– Да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия (и в частност – условията по пункт II, точки 9 и 10) и в Закона за защита на потребителите.

Рекламацията следва да се предяви на следния адрес:

При основателна рекламация:

– Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

– Възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

9. Връщане или замяна на стока

Връщане:

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

– Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

– Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.

– За целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с доставената пратка;

– Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

– Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

– Стоката следва да се върне на Дружеството стока в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

Адрес за връщане на стоката:

– Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

– Стоката е в оригиналната си опаковка;

– Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

– Приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

– Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

– Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да влезе в своя профил в Сайта и да упражни правото си на отказ чрез съответно попълване на специално създаденото приложение „Заявление за връщане на стока“ (Приложение №6 от Закона за защита на потребителите). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

Замяна:

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на Дружеството вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

– Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

– Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

– за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с доставената пратка;

– Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

– Разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

– При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в пункт II, точка 9.1) по-горе, непротиворечащи на описаното в настоящата точка 9.2).

– Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

В случай, че:

– Дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и

– Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по пункт II, точка 9.3) по-долу и се освобождава от всякаква друга отговорност.

– Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

– Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

– Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна)  стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

III Карикатури

1. Прилика

В критериите за качество, които са заложени при изработка на карикатура, процентът на постигната прилика е 80%. Тоест, постигната е прилика на характерни за героя черти на лицето. Тук критично важно е да подберете снимки с добро качество, където ясно се виждат детайлите и характерните черти в лицето на героя. Всички черти, които не се виждат ясно на снимката, се налага да бъдат измислени от художника. Това може да доведе до риск за приликата, тъй като процентите на постигната прилика могат да се понижат. Допустима, но нежелателна е работата с рискови снимки, само при предварително потвърждение от двете страни, с оглед съществуващия риск за приликата. Също така, следва да се има предвид, че героите се изобразяват от конкретни снимки. Тоест, прическите, физиономиите им и цялото им излъчване ще се пресъздадат от конкретна снимка. Важно е да подберете снимки, които отговарят на Вашите изисквания, кореспондират с идеята Ви и са с добро качество.

2. Корекции

След потвърждение на заданието, което ще бъде представено пред художника, се пристъпва към изработка на карикатурата. След като творбата е готова, ще получите превю на творбата. Тук е моментът, в който е необходимо да прегледате дали всичко по заданието е изпълнено и творбата отговаря на заложените критерии за качество, спрямо предоставените снимки. На този етап, се приемат корекции, които са в рамките на първоначално поставеното задание, всички други корекции/доработки могат да се извършват след потвърждение за възможност и при определени условия. Доработки и пожелания, които са извън потвърденото задание могат да бъдат направени, но в зависимост от тяхната сложност и трудоемкост, те могат да бъдат таксувани допълнително и да удължават срока за изработка с необходимото време за всяка от тях.

IV Допълнителни разпоредби

1.  Право на промяна на публикуваната информация

art-gift.bg си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

2. Бисквитки

Сайтът art-gift.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

3. Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код 

– Ваучер или промоционален код, предоставен от art-gift.bg може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

– Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

– Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от art-gift.bg или негови доставчици и контграгенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.

4. Контакт

Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод  извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

– Адрес: Дружба 1, бл. 8

– Телефон:  +359 24371669

– Електронен адрес: order@art-gift.bg

– Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

– Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: order@art-gift.bg и/или телефонен номер: +359 24371669

– За получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация или публикуване на известие на Сайта.

5. Приложимо право

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

– Чрез споразумение между Страните;

– При невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

Всички произведения в сайта са авторски. Забранено е копирането им и изполването без изрично писмено разрешение на „УебАрт Лаб“ ООД.